Dokončení rekonstrukce železničního mostu přes ulici Místecká v Ostravě

14.12.2016


V listopadu 2016 byla dokončena rekonstrukce železničního mostu  „SO 03-19-03.1 Žst. Ostrava Vítkovice - železniční most v km 33,223“, která byla součástí stavby „Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovice“.

Most o 5 polích převádí 2 traťové a 2 vlečkové koleje přes směrově rozdělenou silnici 1. třídy a dvoukolejnou tramvajovou trať. Rozpětí polí jsou 8,15+14,55+14,55+13,05+6,95 m, délka přemostění je 59,8 m. Šířka mostu je 24,4-32,85 m.
Nosnou konstrukci tvoří 129 předpjatých nosníků různých délek a tvarů, které jsou zmonolitněny do 20 prostě podepřených lichoběžníkových desek. Pilíře mostu jsou 4 linie železobetonových sloupů, které jsou v horní části spojeny úložným prahem. Opěry jsou betonové s železobetonovými prahy. Most byl postaven v roce 1965.

V rámci rekonstrukce bylo provedeno zesílení nosné konstrukce nadbetonováním spřažené železobetonové desky, která současně rozšířila most na požadovaných VMP 3,0. Spodní stavba pilířů byla podchycena sloupy tryskové injektáže. Dále byly vybetonovány nové závěrné zídky, sanována ložiska a veškeré povrchy betonů. Při realizaci bylo nutné provést zvednutí všech desek na věžích z dílců PIŽMO. To si vyžádalo úpravu provozu pod mostem i zjednokolejnění tramvajové trati.

Při stavbě bylo celkem provedeno:

  • 205 sloupů tryskové injektáže dl. 4,0-5,0 m pod základy pilířů celkové délky 1000 m (cca 780 m3)
  • repasováno 258 ocelových ložisek
  • provedena sanace 4000 m2 povrchů betonu
  • nadzvednuto 20 předpjatých desek o celkové hmotnosti cca 3700 t.
  • provedeno cca 33 150 spřahovacích trnů  (cca 8000 m vrtů)
  • vybetonována spřažená deska o ploše 1800 m2 (cca 470 m3 betonu)