Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba – nejvýznamnější projekt za posledních 5 let

10.03.2017


Počátkem března 2017 jsme zahájili projektové práce ve stupni Projekt stavby u investiční akce s názvem: "Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba" pro Správu železniční dopravní cesty. Vedením této nejvýznamnější zakázky za posledních 5 let je pověřen jeden z našich nejzkušenějších zaměstnanců s více než třicetiletou praxí Ing. Stanislav Vávra, pro kterého jsou železniční stavby v Přerově a jeho blízkém okolí už srdeční záležitostí.

Stavba "Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba" je liniovou dopravní stavbou, jejíž základním cílem je rekonstrukce traťových úseků podle současných potřeb správce železniční dopravní cesty a výhledové dopravy.

Účelem rekonstrukce je zlepšení jízdního komfortu, zvýšení traťové rychlosti se zkrácením jízdních dob, zvýšení bezpečnosti železničního provozu, zrušení železničních přejezdů, rekonstrukce železniční dopravny pro současné a výhledové požadavky objednavatelů osobní dopravy a dálkové ovládání celého úseku.

V rámci stavby bude provedena rekonstrukce železničního svršku a sanace železničního spodku, budou zrušeny stávající železniční přejezdy a nahrazeny mimoúrovňovým silničním nadjezdem a lávkami pro pěší. Dále bude provedena rekonstrukce železničních mostů a propustků, bude provedena v nezbytném rozsahu rekonstrukce elektrických zařízení vč. osvětlení dopravny (výhybny) v Dluhonicích. Součástí je i rekonstrukce stávajícího železničního zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. Obsahem stavby je také rekonstrukce trakčního vedení.