Rekonstrukce žst. Vsetín - zahájení prací na projektové dokumentaci

21.02.2017


V návaznosti na úspěchy v obchodních soutěžích na konci loňského roku, zahájila naše společnost počátkem 02/2017 práce na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, která řeší rozsáhlou přestavbu železniční stanice ve Vsetíně. O významnosti tohoto projektu hovoří i to, že vedením projektových prací je pověřen Ing. Pavel Kučera, výrobní ředitel naší společnosti, za asistence Ing. Jiřího Maliny, vedoucího střediska ve Valašském Meziříčí.

Základní podklady pro technické řešení rekonstrukce žst. Vsetín jsou Studie proveditelnosti Horní Lideč st. hranice – Hranice na Moravě a požadavky investora, které jsou uvedeny ve Zvláštních technických podmínkách, které jsou přílohou smlouvy o dílo. V rámci rekonstrukce se kompletně řeší kolejiště stanice. Vzniknou dvě nová nástupiště s výškou hrany 550 mm nad TK. Na nástupištích vzniknou 4 nástupní hrany pro směry Hranice n. Moravě, Horní Lideč a Velké Karlovice. Stávající výpravní budova bude demolována a nahradí ji nový výpravní terminál, který bude sloužit pro potřeby vlakové a autobusové dopravy. Nástupiště a výpravní budova bude propojena novým podchodem. V rámci stavby budou zrušeny dva úrovňové přejezdy na ulicích U Křivačkárny a Štěpánská. Přejezd U Křivačkárny bude nahrazen novým podchodem. Obě ulice budou propojeny novou komunikací s novým mostním objektem přes řeku Rokytenku.  Mimo stanici je stavbou řešen úsek žst. Vsetín - odbočka Bečva se zapojením trati Vsetín - Velké Karlovice, kolejové úpravy končí v km 34.12, katastru obce Ústí u Vsetína. Rekonstrukcí v celém úseku projde kolejový svršek a spodek, trakční vedení, zabezpečovací a sdělovací zařízení, rozvody nízkého i vysokého napětí.  Stavba naváže na plánované investice města a zkvalitní a zrychlí dopravní vazby v rámci města Vsetín.

Variantní řešení části žst. Vsetín ze Studie proveditelnosti Horní Lideč st. hranice – Hranice na Moravě (varianta 0., varianta 1,2).