Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Rekonstrukce krnovského zhlaví žst. Velká Bystřice

Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa Olomouc

Stupeň dokumentace

přípravná dokumentace 2007

Řešitelský tým

Kolektiv odborných projektantů MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., HIP Ing. Petr Jemelka

Předpokládaná realizace

v roce 2008

Charakteristika stavby

Záměrem objednatele je náhrada stávajících výhybek novými výhybkami II.generace tak, aby byla umožněna rychlost v předjízdných kolejích 50 km/hod. Kolejové přípoje za výhybkami jsou požadovány jako nové na betonových pražcích. Železniční přejezd má být proveden v nové poloze celopryžové konstrukce s napojením na stávající komunikace. V předmětném úseku bude provedena na základě geotechnického průzkumu sanace pražcového podloží a zřízeno odvodnění systémem trativodů. V závislosti na kolejovém řešení je třeba provést úpravy energetických zařízení v podobě přeložení osvětlovacího stožáru, zásuvkové skříně a příslušných kabelů. U nových výhybek č. 1 a 2 bude zřízeno nové EOV. Typ zabezpečení se nemění. Na základě nového kolejového řešení budou navrženy přeložky některých kabelů a zařízení SZZ a PZS. Vjezdová i odjezdová návěstidla budou doplněna novými prvky, jež umožní návěstit vyšší rychlosti do předjízdných kolejí. Na základě rozhodnutí DÚ o novém způsobu zabezpečení žel. přejezdu budou osazeny světelné výstražníky.

Stavba zasáhne do některých prvků stávajícího technického vybavení. V rámci stavby budou přeloženy rozvody, popř. další prvky zabezpečovacího zařízení a drážních energetických zařízení. Odvodnění železničního spodku bude provedeno systémem trativodů se zaústěním do šachty místní jednotné kanalizace. Posun přejezdu vyvolá zřízení části nové místní komunikace, včetně nového křížení místních komunikací s napojením do stávajícího stavu.