Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Rekonstrukce žst. Bojkovice vč. rekonstrukce zab. zař.

Stupeň dokumentace:

Projekt stavby 2009

Řešitelský tým:

Kolektiv odborných projektantů MCO a.s. pod vedením hlavního inženýra projektu
(HIP) Ing. Amise Švidrnocha

Předpokládaná realizace:

V letech 01.10.2009 – 30.09.2010, dosud nerealizováno

Charakteristika stavby:

Stavba"Rekonstrukce žst. Bojkovice vč. rekonstrukce zab. zař." je součástí souboru rekonstrukcí vedlejších tratí. Z hlediska umístění stavby v území nenavazuje stavba na žádný jiný soubor staveb.Tato stavba je další etapou postupné rekonstrukce celého traťového úseku, u kterého se předpokládá v cílovém stavu  jeho dálkové ovládání ve smyslu platných zásad pro tuto oblast vydaných SŽDC s.o.Projekt řeší etapu rekonstrukce žst.Bojkovice, která vytváří předpoklad pro následnou definitivní rekonstrukci celého úseku.

Základním cílem stavby je především rekonstrukce stávajícího kolejiště v žst. Bojkovice a návazné rekonstrukce technologických zařízení v souvislosti s předpokládaným následným dálkovým nebo úsekovým ovládáním žst.Rekonstrukce železničního spodku a svršku řeší vymístění stávajícího směrově nevhodně umístěného slavičínského zhlaví ve směru k výpravní budově, čímž dojde současně k přesunutí stávajícího úrovňového přejezdu ze stávající polohy do záhlaví stanice.Dále je součástí stavby realizace nového technologického objektu pro zabezpečovací, sdělovací silnoproudá zařízení.Součástí stavební i technologické části jsou dále potřebné úpravy v části stávajícího staničního zabezpečovacího zařízení, silnoproudých zařízení i sdělovacích zařízení.V žst. Bojkovice dojde ke rekonstrukci hlavní a předjízdných kolejí. Bude vybudováno nové ostrovní nástupiště s úrovňovým přístupem. Dále venkovní (vnější) jednostranné nástupiště u  koleje č.5.Stávající ŽB deskový  propustek, který se nachází v daném rozsahu stavby bude přestaněn na trubní propustek s patkových ŽB trub DN 800.Všechny vlakové cesty budou nově zabezpečeny novým staničním zabezpečovacím zařízením. Traťové úseky budou vybaveny traťovým zabezpečovacím zařízením. Ve stanicích budou vybudovány nové el. rozvody, napájení a osvětlení.Dále bude modernizováno sdělovací zařízení včetně zřízení nových integrovaných telekomunikačních zařízení, rovněž bude vybudován nový automatizovaný systém dispečerské řídící techniky.