Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Silnice II/367 Bedihošť–Kojetín, stavební úpravy v km 5,146–23,279

Objednatel

Olomoucký kraj

Stupeň dokumentace

DSP + DZS

Řešitelský tým

Kolektiv odborných projektantů MCO a.s. pod vedením hlavního inženýra projektu (HIP) Ing. Tomáše Tužína

Zahájení stavby

2007

Ukončení stavby

2009

Charakteristika stavby

Stavba zahrnuje silnici II třídy v délce přes 18 kilometrů, která je součástí spojení okresních měst Prostějova a Kroměříže. Stavba prochází územím okresů Prostějov a Přerov, dále prochází městem Kojetín a celkem sedmi obcemi.

Mimo vlastních projektových prací byla řešena velmi náročná inženýrská činnost, kdy vlastní trasa silnice byla řešena v režimu ohlášení stavby, zatímco na celkem 35 stavebních objektů bylo mimo třech územních rozhodnutí vydáno celkem třemi stavebními úřady 17 stavebních povolení a 5 územních souhlasů.

Ze stavebního hlediska lze stavbu rozdělit na extravilánové a intravilánové úseky.

V extravilánových úsecích byla předmětem stavby především kompletní obnova povrchu vozovky frézováním, nezbytné byly rozsáhlé sanace krajnic, které musely být řešené ve větším měřítku, než se původně předpokládalo, a s ním spojené zarovnání okraje vozovky a zemního tělesa. Mimo vozovky byla rekonstruována i jedna křižovatka, řada propustků a dva silniční mosty, které byly řešené jako kompletní výstavba nových mostů v místě starých mostních konstrukcí, které byly odstraněny. Samostatným problémem bylo projednání kácení desítek ovocných stromů, lemujících okraje vozovky v souvislé aleji v nenormové vzdálenosti od okraje vozovky, s Českou inspekcí životního prostředí, obcemi, investorem, odborem životního prostředí a investorem a dále vyvolaná náhradní výsadba.

V intravilánových úsecích byla stavba spojena se zřízením zpomalovacích vjezdových ostrůvků do obcí včetně osvětlení, úpravou přechodů pro chodce zúžením nebo rozdělením ochrannými ostrůvky a vybudováním speciálního osvětlení, a dále došlo k úpravám všech autobusových zastávek, které byly přizpůsobené v souladu s platnou legislativou pro užívání osobami se zdravotním postižením. Mimo opravy povrchu vozovky bylo v intravilánech řešeno i odvodnění dílčích úseků komunikace s nedostatečným nebo nefunkčním odvodňovacím systémem a další navazující opravy přilehlých chodníků, obrubníků nebo opěrných zídek.

Stavba začala v polovině roku 2007 a do provozu bude předána v první polovině roku 2009.