Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Silnice II/434 Troubky–Obchvat

Objednatel

Krajský úřad Olomouckého kraje

Stupeň dokumentace

Studie 2002

Řešitelský tým

Kolektiv odborných projektantů MCO a. s. pod vedením hlavního inženýra projektu Ing. Lumíra Holešovského

Zahájení stavby

Ukončení stavby

2007 (předp.)

Charakteristika stavby

Stávající silnice II/434 Bedihošť – Přerov – Lipník je vedena centrem obce Troubky a tvoří zároveň hlavní páteřní komunikaci obce. Vzhledem k nárůstu intenzity dopravy, silnice II/434 vedená obcemi nesplňuje parametry příslušných kategorií. Proto bylo přistoupeno, v koordinaci s protipovodňovými opatřeními obce, k řešení obchvatu trasovanému jižně kolem Troubek.

Počátek trasy směrem od Bedihoště je západně před obcí napojen na nově vybudovaný most přes Bečvu, pokračuje dále po tělese sypané protipovodňové hráze a navazuje na stávající trasu silnice II/434 východně od Troubek před Henčlovem. Délka navrženého obchvatu činí cca 4,29 km.

Na obchvatové komunikaci II/434 a připojené stávající komunikaci III/4348 jsou navrženy rovněž mostní objekty přes Malou Bečvu, meliorační příkopy a odvodňovací příkop. Celková délka přemostění činí cca 108 m.

Inženýrské sítě řeší odvedení srážkových vod, úpravy dotčených úseků VN a NN, přeložky dálkových optických a metalických kabelů a místních kabelů Českého Telekomu.