Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

ČD DDC, Modernizace trati Olomouc–Červenka, 2. část – SO 23-19-02 Štěpánov–Střeň, silniční nadjezd v km 75,045

Objednatel

České dráhy s.o., Divize dopravní cesty, o.z.

Stupeň dokumentace

Dokumentace pro realizaci stavby (Projekt)

Řešitelský tým

Kolektiv odborných projektantů střediska 238 – Mosty II

Zahájení stavby

2003

Ukončení stavby

2004

Charakteristika stavby

Jedná se o mostní objekt na silnice II/446 mimo zastavěné území v katastru obce Štěpánov u Olomouce. Trasu tvoří přeložka silnice II/446 v oblasti mimoúrovňového křížení s dvoukolejnou elektrifikovanou železniční tratí ČD Česká Třebová - Přerov v drážním kilometru 75,045.

Vzhledem k velké šikmosti křížení a vysokým násypům na předmostích je navržena kolmá spojitá mostní konstrukce o třech polích s rozpětím 22.0 + 33.0 + 22.0 m. Nosná konstrukce je navržena jako spojitá monolitická deska konstantního průřezu z dodatečně předpjatého betonu konstrukční tl. 1.4 m. V příčném řezu je základní průřez šířky 4.66 m doplněn konzolami mostovky vyloženými na délku 3.00m. Celková šířka nosné konstrukce je 10.66 m. Konstrukce je na podpěrách jednobodově podepřena. Kroutící moment je zachycen ložisky na opěrách.

Opěry jsou masivní železobetonové, s krátkými zavěšenými křídly, uložené na pilotách vrtaných přes předem vybudovaný násyp do únosného podloží, pilíře jsou navrženy jako sloupy obdélníkového průřezu uložené na roznášecím základovém pasu na pilotách v mělkých stavebních jámách nad hladinou spodní vody.

Vozovka netuhá s celoplošnou izolací s pečetící vrstvou. Jako záchytné zařízení na okrajích mostu jsou použita odnímatelná ocelová zábradelní svodidla typu ZSNH4/I dle TP 128 s úrovní zadržení.