Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

ČD DDC, Modernizace traťového úseku Přerov–Olomouc, 1. část – SO 17-19-09 Grygov–Olomouc, silniční most v km 202,910

Objednatel

České dráhy s.o., Divize dopravní cesty, o.z.

Stupeň dokumentace

Dokumentace pro realizaci stavby (Projekt)

Řešitelský tým

Kolektiv odborných projektantů střediska 238 – Mosty II

Zahájení stavby

2003

Ukončení stavby

2004

Charakteristika stavby

Jedná se o mostní objekt v extravilánu v úseku silnice II/570 u městské části Holice v Olomouci. Silnice zde kříží dvoukolejnou elektrifikovanou železniční trať ČD Přerov - Olomouc. Konstrukce je navržena jako deskový most z předpjatého betonu s horní mostovkou. Most je směrově situován převážně v přímé, výškově ve vrcholových obloucích o poloměru R=500 m.

Nosnou konstrukci tvoří spojitý nosník o třech polích rozpětí 8.60+13.0+8.60 m. Nosná konstrukce je navržena jako monolitická deska konstantního průřezu z dodatečně předpjatého betonu konstrukční tl. 0.55 m. V příčném řezu je základní průřez šířky proměnné (4,97 m) doplněn konzolami mostovky vyloženými na délku 1.96 m. Základní celková šířka nosné konstrukce je 8.89 m. Nosná konstrukce je uložena na hrncových ložiscích.

Všechny podpěry jsou založeny hlubinně na vrtaných pilotách průměru 0.92 m, délky 14.0 m. Opěry jsou nízké nasazené na piloty se zavěšenými křídly. Vnitřní podpěry pilíře jsou navrženy jako sloupy obdélníkového průřezu uložené na roznášecím základovém pasu na pilotách.

Vozovka netuhá s celoplošnou izolací s pečetící vrstvou. Jako záchytné zařízení na okrajích mostu jsou použita odnímatelná ocelová zábradelní svodidla typu ZSNH4/I.