Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

D 4704 Lipník nad Bečvou - Bělotín - SO 203 Dálniční most v km 91,854 přes silnici III/4371

Stupeň dokumentace:

Projektová dokumentace pro realizaci stavby (RDS)

Řešitelský tým:

Kolektiv odborných projektantů střediska 238 – Mosty II

Zahájení stavby:

2006

Ukončení stavby:

2008

Charakteristika stavby:

Most je budován v rámci stavby, která řeší křížení dálnice D47 a kolektorových pásů MÚK se silnicí III/4371. Směrově je trasa dálnice a kolektorové pásy na mostě v levostranném směrovém oblouku o poloměru R=2000 m. V místě mostu niveleta dálnice ve směru staničení klesá ve sklonu 0.63 %. Příčný sklon vozovky se v rozsahu všech čtyř mostů nemění a je jednostranný levý 2.5 %.
Mostní objekt se skládá ze čtyř samostatných mostů vzájemně oddilatovaných o rozpětí 29.0 m. Nosná konstrukce mostů je tvořena spřaženou konstrukcí z předem předpjatých nosníků VSTI 2000 výšky 1.3 m a ze železobetonové mostovky tloušťky minimálně 0.22 m. Nosníky byly vyráběny a dopravovány na stavbu vcelku, na stavbě byly osazeny na montážní bárky.
Opěry jsou založeny na vrtaných velkoprůměrových pilotách průměru 0.90 m délky 15.0 m. Spodní stavba je železobetonová monolitická skládající se ze dvou masivních opěr. Každá opěra se skládá ze čtyř oddilatovaných částí.
Vozovka netuhá s celoplošnou izolací s pečetící vrstvou. Jako záchytné zařízení na mostu jsou použita odnímatelná ocelová zábradelní svodidla typu ZSNH4/I.
V projektu byla řešena problematika spřažení desky s nosníky VSTI ve stáří 330 dní. Byla vypracována analýza vliv rozdílu stáří mezi předem předpjatými nosníky a spřaženou deskou. Byl proveden rozbor smršťování desky i s vlivem snížení účinků vlivem dotvarování a to numerickou integrací.