Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

III/4468 Štěpánov – napřímení silnice , SO 201 Most přes Oskavu

Stupeň dokumentace:

DSP + DZS
RDS

Řešitelský tým:

Kolektiv odborných projektantů střediska 238 – Mosty II

Předpokládaná realizace:

V letech 2003 - 2005
 - dosud nerealizováno

Zahájení stavby:

2008

Ukončení stavby:

2008

Charakteristika stavby:

Mostní objekt SO 201 přes vodoteč Oskavu navazuje na přeložku silnice III/4468 v obci Štěpánov. Jedná se o náhradu původní trámového třípolového betonového mostu novou mostní konstrukcí o jednom poli, která vyhovuje z hlediska únosnosti a šířkového uspořádání současným požadavkům. Nový most délky 23.40 m a šířky 10.60 m představuje betonový otevřený rám o jednom poli se základovými konzolami. Příčel rámu je z dodatečně předpjatého betonu, stěny a základové konzoly jsou železobetonové. Tloušťka příčle je proměnná od 0.60 m v poli do 1.20 m ve vetknutí do stěn. Příčný řez má tvar desky šířky 4.80 m s bočními konzolami vyložení 2.65 m. Rovnoběžná zavěřená křídla jsou vytvořena v délce 2.40 resp. 2.50 m. Most je založen plošně na vrstvách fluviálních štěrků. Osa mostu je přímá, niveleta leží ve vrcholovém zakružovacím oblouku. Veřejný chodník se nachází na levé římse šířky 2.30 m opatřené zábradlím, pravá římsa je vybavena zábradelním svodidlem ZSNH4/H2. Vozovka je asfaltová s celoplošnou izolací s pečetící vrstvou. Břehy vodoteče pod mostem jsou proti vymílání opatřeny dlažbou z lomového kamene. Po mostě jsou převáděny některé inženýrské sítě.