Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Náměšť na Hané – Loučany – rekonstrukce silnice - Rekonstrukce mostů a opěrných zdí

Stupeň dokumentace:

DSP + DZS
RDS

Řešitelský tým:

Kolektiv odborných projektantů střediska 238 – Mosty II

Zahájení stavby:

2008

Ukončení stavby:

2009

Charakteristika stavby:

Předmětem stavby je kompletní rekonstrukce 3,6 km místních komunikací v obcích Náměšť na Hané a Loučany, které tvoří průtah několika silnic III třídy těmito obcemi. Stávající komunikace byly v havarijním stavu, který byl výrazně zhoršený rozsáhlou rekonstrukcí inženýrských sítí v nedávné době.
V souvislosti se stavbou je řešena rekonstrukce dvou mostů přes vodoteč Šumici a výstavba zcela nového mostu na místě stávající nevyhovující konstrukce přes potok Baběnec, dále byly rekonstruovány dvě zárubní zdi.

SO 01 03 Úprava mostu přes Šumici
Rekonstrukce stávajícího mostu se špatným stavem mostního svršku a izolace mostu. Mostní objekt je tvořen dvěma oddělenými mosty (směrové oddělený provoz). Levý most je tvořen prefabrikovanými nosníky I-73 a pravý most je trámový železobetonový
Stavební úpravy zahrnovaly odstranění stávajícího svršku, vybetonování spádové vrstvy na levém mostě resp. spřažené betonové desky na pravém mostě, vytvoření izolace a odvodnění, betonáž říms a osazení zábradlí. Byla provedena sanace poškození spodní stavby a nosné konstrukce a obnova odláždění pod mostem.

SO 03 Rekonstrukce mostu přes Baběnec
Původní kamenná klenba ve velmi špatném stavu byla nahrazena nosnou konstrukcí železobetonového rámu délky 4.07 m a šířky 9.83 m.

SO 04 01 Opěrná zeď Z1
Náhrada staré opěrné zdi novou monolitickou opěrnou zdí s kamenným obkladem délky 59.70 m a výšky 0.50 – 1.25 m nad terénem.

SO 04 02 Opěrné zeď Z2
Opěrná zeď z polovegetačních tvárnic délky 82.90 m a výšky cca 0.70 m nad terénem.