Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Nové spojení - Praha hl.n., Masarykovo n. - Libeň,Vysočany, Holešovice SO 819 Zárubní zeď v km 1,430 00-1,750 00 MV

Stupeň dokumentace:

Projektová dokumentace pro realizaci stavby (RDS)

Řešitelský tým:

Kolektiv odborných projektantů střediska 238 – Mosty II

Zahájení stavby:

2006

Ukončení stavby:

2008

Charakteristika stavby:

Stavební objekt je součástí stavby Nové spojení – Praha hl.n., Masarykovo n., – Libeň,Vysočany, Holešovice. Potřeba objektu je vyvolána situováním trati do odřezu vrchu Vítkova. Celý objekt délky 320.0 m se skládá ze tří odlišných konstrukcí (svah zajištěný hřebíkováním, pilotová stěna, zárubní zeď). Půdorysný tvar vychází ze směrového vedení koleje.
První část objektu délky 107.5 m je řešena sklonem svahů 1:1.75 v koruně a 1:1 v patě. Svah ve sklonu 1:1 je opatřen betonovým torkretovým nástřikem tl. 150 mm přikotveným hřebíky do masivu. Na betonové desce jsou položeny betonové polovegetační tvárnice vyplněny humusem pro vysazení vegetace.
Druhá část objektu je tvořena pilotovou stěnou je délky 125.0 m. Stěna je tvořena řadou železobetonových pilot průměru 1.0 m ve vzdálenostech 2.0 m. Délka pilot je proměnná 9.0 - 11.5 m. Hlavy pilot jsou propojeny věncem do kterého jsou zakotveny zemní kotvy po vzdálenostech 4.15 m. Líc je opatřen obkladem ze sklovláknobetonových desek.
Ve třetí části objektu je navržena monolitická zárubní zeď délky 87.5 m. Navržená zeď je statickým působením opěrná gravitační zeď. V nejvíce namáhaných úsecích zdi je nutno zeď přikotvit k poloskalnímu masivu zemními kotvami. Zeď je proměnné výšky sledující průběh terénu nad zdí. Výška zdi je cca 8.0-6.0 m od základu Zeď je s lícem ve sklonu 5:1, rub je svislý. V základovém odstupku zdi je vytvořen podélný odvodňovací žlab. Tloušťka zdi je max. 3.9 m v základu a max. 2.66 m v patě dříku. Líc je opatřen obkladem ze sklovláknobetonových desek.