Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Optimalizace trať. úseku Břeclav – st. hran. ČR/SR – Mosty a propustky

Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, s.o. a České dráhy, a.s.

Stupeň dokumentace

Projekt stavby 2004

Řešitelský tým

Kolektiv odborných projektantů MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. – středisko 235, pod vedením profesního garanta Ing. Pavla Šedivého

Zahájení stavby

březen 2005

Ukončení stavby

květen 2007

Charakteristika stavby

Úsek trati mezi Břeclaví a státní hranicí ČR/SR není součástí I. až IV. tranzitního koridoru ČD. Navazuje však na I. tranzitní koridor ČD (Děčín – Břeclav) resp. II. tranzitní koridor ČD (Břeclav – Petrovice u Karviné) v železničním uzlu Břeclav a je současně jednou z částí IV. panevropského železničního koridoru, vedoucího ve směru významných přepravních proudů ze Skandinávie do jihovýchodní Evropy.

V rámci stavby je komplexně rekonstruován a modernizován úsek trati v délce 9,823 km. Trať je přitom navržena na novou traťovou rychlost a to až do rychlosti 160 km/hod. (využití souprav s naklápěcí technikou).

V traťovém úseku Břeclav – Lanžhot (včetně) se před realizací stavby nacházelo celkem 9 dosavadních mostních objektů, z toho šest mostů a 3 propustky. Objekty pocházely z 20 a 30–tých let 20. století. Mosty byly většinou řešeny jako železobetonové s nosnou konstrukcí deskovou se zabetonovanými nosníky v jednom případě se jednalo o most ocelový příhradový. Propustky byly v daném úseku tři, dva trubní, jeden deskový.

Mosty převádějí dvoukolejnou železniční trať přes Dyji a drobné místní vodní toky (říčka Svodnice a její přítoky ) a dále přes místní polní cesty.

Po provedeném Inženýrsko-geologickém a stavebně technickém průzkumu (SG geotechnika a.s.) a podrobném geodetickém zaměření byl zjištěn nevyhovující stav u všech mostních objektů. Objekty nebyly přechodné pro traťovou třídu D4/120 a nevyhovovala prostorová průchodnost MPP 3,0, resp. MPP 3,0 R.

Na odborných výrobních poradách bylo tudíž rozhodnuto o takových stavebních úpravách, které zajistily tuto přechodnost a prostorovou průchodnost. U mostů bylo rozhodnuto ve třech případech o výstavbě nových objektů, u zbylých mostů potom o výměnách dosavadních nosných konstrukcí za nové. U propustků bylo rozhodnuto o nahrazení dosavadních novými trubními propustky. Ve stanici Lanžhot bylo rozhodnuto o výstavbě nového staničního podchodu.

Konstrukce mostů byly navrženy s minimální stavební výškou tak, aby nebylo nutno snižovat úroveň spodních hran mostních konstrukcí oproti původnímu stavu a aby tak nedošlo ke zhoršení průtočné kapacity mostních otvorů přes vodní toky, resp. ke snížení volné výšky nad polními cestami.

Všechny rekonstrukce mostních objektů byly provedeny za provozu jedné z traťových kolejí, která byla zajištěna u většiny objektů různě, většinou však kombinací záporového pažení se štětovnicemi Larsen.

Celkový přehled mostních objektů:

 • SO 02-19-01, Žel. most v km 0,975 (Ing. Ladislav Dorazil)
  Výměna dosavadní žb nosné konstrukce za novou žb. desku se zabetonovanými nosníky, uloženou na dosavadní spodní stavbě. Světlost – 4,0 m.
 • SO 02-19-02, Žel. most v km 1,634 (Ing. Jiří Chrást)
  Náhrada dosavadních konstrukcí novým ocelovým mostem – Langrovým nosníkem, uloženým na nové betonové spodní stavbě. Světlost – 63,5 m.
 • SO 02-19-03, Žel. most v km 1,997 (Ing. David Pospíšil)
  Výměna dosavadní žb nosné konstrukce za novou žb. desku se zabetonovanými nosníky, uloženou na dosavadní spodní stavbě. Světlost – 4,0 m.
 • SO 02-19-04, Žel. most v km 2,453 (Ing. Jiří Chrást)
  Náhrada dosavadních konstrukcí novým železobetonovým rámovým mostem, plošně založeným. Světlost – 4,0 m.
 • SO 02-19-05, Žel. most v km 2,689 (Ing. Eliška Chrástová)
  Výměna dosavadní žb nosné konstrukce za novou žb. desku se zabetonovanými nosníky, uloženou na dosavadní spodní stavbě. Světlost – 4,0 m.
 • SO 02-19-06, Žel. most v km 2,719 (Ing. David Pospíšil)
  Výměna dosavadní žb. nosné konstrukce za novou žb. desku se zabetonovanými nosníky, uloženou na dosavadní spodní stavbě. Světlost – 8,0 m.
 • SO 02-19-07, Žel. most v km 4,019 (Ing. Jiří Borovička)
  Náhrada dosavadních konstrukcí novým železobetonovým mostem. Nosná konstrukce ze zabetonovaných nosníků, sp. stavba betonová. Světlost – 10,8 m.
 • SO 02-19-08, Žel. propustek v km 4,580 (Ing. Jiří Borovička)
  Náhrada dosavadního trubního propustku novým, taktéž trubním.
 • SO 02-19-09, Žel. propustek v km 6,576 (Ing. Jiří Borovička)
  Náhrada dos. trubního propustku novým, taktéž trubním. Světlost – 1,0 m.
 • SO 03-19-01, Žel. propustek v km 7,505 (Ing. Jiří Borovička)
  Náhrada dos. trubního propustku novým, taktéž trubním. Světlost – 1,0 m.
 • SO 03-19-02, Žel. most (podchod) v km 7,742 (Ing. Pavel Šedivý)
  Výstavba nového staničního podchodu. Nový železobetonový uzavřený rám, plošně založený. Světlost – 3,0 m.