Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Optimalizace trati Zbiroh - Rokycany, Silniční nadjezdy

Stupeň dokumentace:
Projekt stavby 08/2006

Řešitelský tým:
Kolektiv odborných projektantů střediska mostů pod vedením Ing. Jiřího Borovičky

Zahájení stavby:
2009

Ukončení stavby:
2010

Charakteristika stavby:

  • Zdůvodnění stavby :

Pod stávajícími nadjezdy nebyly dodrženy dostatečné podjezdné výšky, snížení nivelety koleje nebylo reálné  z důvodu blízkosti žst Rokycany. Jsou tedy navrženy nadjezdy nové.
Přestavba objektů je součástí stavby: Optimalizace trati Zbiroh – Rokycany.. Navrhovanými opatřeními byly uvedeny nadjezdy do stavu, požadovaného „Zásadami modernizace a optimalizace železniční sítě ČD (vč. dodatků) – zejména z hlediska prostorového uspořádání a celkového stavebního stavu objektu.

Rozsah navrhovaných opatření :
Vzhledem k výše popsanému prostorovému uspořádání a nové poloze kolejí je nutné snést stávající nevyhovující nadjezd a vybudovat nový silniční nadjezd, který bude svými parametry splňovat požadavky na prostorové uspořádání pod mostem danými zásadami modernizace.

  • Charakteristika objektů :

Konstrukce jsou založeny plošně na poloskalnatém podloží, dle geologického průzkumu R3-R4 ( mírně zvětralá břidlice ). Základy byly navrženy formou rozšířených monolitických železobetonových pasů šířky 4m a délky 10,2 m.
Spodní stavba
Mostní opěry jsou tvořeny stojkami rámu , které jsou vetknuty do základů a horní příčle. Tloušťka stojky je 1,5 m, šířka 9,0m. Výška stojky vpravo trati je 7,215 m a vlevo trati je 7,50 m. Součástí opěr jsou i zavěšená rovnoběžná křídla tloušťky 0,8 m, dlouhé vlevo trati 8,7 m a vpravo trati 9,9 m.

Nosnou konstrukci tvoří horní příčle s rámovými rohy, která je monoliticky spojena se stojkami a křídly a tvoří tak ucelenou nosnou konstrukci –otevřený jednoduchý rám. Mezi nosnou konstrukcí a stojkami s křídly je navržena pracovní spára. Propojení nosné konstrukce se stojkami bude zajištěno výztuží ze stojky.
Délka nosné konstrukce je 16,35 m, rozpětí je 14,85 m.