Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Silnice I/57 Semetín Bystřička – SO 204 Most na R57 v km 8,923 přes Bečvu

Objednatel

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Stupeň dokumentace

Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)
Projektová dokumentace pro zadání stavby (DZS)
Projektová dokumentace pro realizaci stavby (RDS)

Řešitelský tým

Kolektiv odborných projektantů střediska 238 – Mosty II

Zahájení stavby

2006

Ukončení stavby

2008

Charakteristika stavby

Mostní objekt o šikmosti 45 g se skládá ze dvou v příčném řezu samostatných mostů. Mosty převádí směrově rozdělenou komunikaci I/57 (budoucí rychlostní komunikaci R57) přes koryto Vsetínské Bečvy. Směrově se komunikace na mostě nachází v levostranném oblouku R=2000 m a v přechodnici. Příčný sklon vozovky na obou mostních konstrukcích je levostranný 2,5 %, niveleta stoupá ve směru staničení 0,85 %.

Nosnou konstrukci tvoří spojitý nosník o třech polích rozpětí 28.0 + 42.0 + 28.0 m. Délka nosné konstrukce je 102.5 m (levý most) a 101.7 m (pravý most). Příčný řez nosné konstrukce každého mostu se skládá ze dvou trámů s konzolami spojeny deskou tloušťky 0.35 m v jeden příčný řez. Nosná konstrukce je z monolitického dodatečné předpjatého betonu.

Železobetonová monolitická spodní stavba je založena na vrtaných velkoprůměrových pilotách průměru 1.20 m délky 10.0 m na opěrách a 12.0 m na podpěrách. Opěry se skládájí ze dvou oddilatovaných částí pod levým a pravým mostem. Vnitřní podpěry pod každým mostem tvoří stěnová podpěra průběžná pod oběma trámy mostu.

Vozovka netuhá s celoplošnou izolací s pečetící vrstvou. Jako záchytné zařízení na okrajích mostu jsou použita odnímatelná ocelová zábradelní svodidla typu ZSNH4/H2.