Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Silnice I/57 Semetín Bystřička SO 205 Most na R57 v km 8,923 přes Bečvu,SO 213 Most přes silnici R57 v km 8.475

Stupeň dokumentace:

Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)
Projektová dokumentace pro zadání stavby (DZS)
Projektová dokumentace pro realizaci stavby (RDS)

Řešitelský tým:

Kolektiv odborných projektantů střediska 238 – Mosty II

Zahájení stavby:

2006

Ukončení stavby:

2009

Charakteristika stavby:

Mostní objekt SO 205 převádí směrově rozdělenou komunikaci I/57 (budoucí rychlostní komunikaci R57) přes koryto Vsetínské Bečvy pod úhlem křížení 60g. Konstrukci tvoří dva souběžné mosty z monolitického předpjatého betonu o šířce 12.70 a 15.20 m a délce nosné konstrukce 95.36 a 94.121 m. Osa mostů leží v oblouku R=650 m a v přilehlé přechodnici.
Nosnou konstrukci představuje spojitá monolitická dodatečně předpjatá konstrukce o třech polích rozpětí 26,0 + 40,0 + 26,0 m (měřeno v ose mostu). Příčný řez nosné konstrukce každého mostu se skládá ze dvou trámů s konzolami spojených deskou tloušťky 0.35 m v jeden celek Konstrukční výška trámů je 1,85 m, šířka spodního líce trámů je u levé mostní konstrukce 1,92 m, u pravé mostní konstrukce 2,42 m. Spodní stavbu mostu tvoří dvě krajní betonové monolitické tížné opěry s rovnoběžnými zavěšenými křídly a dvě vnitřní betonové monolitické stěnové podpěry. Opěry se skládají ze dvou oddilatovaných částí pod levým a pravým mostem. Vnitřní podpěry pod každým mostem tvoří stěnová podpěra pro oba trámy mostu. Krajní opěry i vnitřní podpěry jsou založeny hlubinným způsobem na vrtaných velkoprůměrových  pilotách, pod vnitřními podpěrami jsou piloty Ø 1,3 m délky 16,0 m, pod opěrami Ø 1,3 m délky 12,0 m.
Vozovka je asfaltová s celoplošnou izolací s pečetící vrstvou. Jako záchytné zařízení na mostě slouží ocelová zábradelní svodidla typu ZSNH4/H2. Plocha pod mostem je zpevněna dlažbou z lomového kamene do betonu. Břehy Bečvy jsou proti vymílání opatřeny kamennou rovnaninou a záhozem z lomového kamene.

Most SO213 je součástí přeložky silnice II/473 v MÚK Ratiboř přes budoucí silnici R57. Šířkové uspořádání vychází z kategorie komunikace S 7,5/50 s rozšířením o odbočovací pruh. Osa mostu leží v přechodnici a v přímé, niveleta probíhá ve vypuklém zakružovacím oblouku.
Nosnou konstrukci tvoří spojitá monolitická dodatečně předpjatá betonová konstrukce o třech polích rozpětí 20,0 + 35,0 + 20,0 m, délka nosné konstrukce je 76.70 m, šířka mostu 13.05 m. Příčný řez nosné konstrukce má tvar deskového trámu šířky 5.00 m konstrukční výšky 1.56 m doplněného oboustrannými štíhlými konzolami proměnné tloušťky.
Spodní stavbu mostu tvoří dvě betonové monolitické tížné opěry s rovnoběžnými zavěšenými křídly a dva vnitřní betonové monolitické pilíře tvaru obdélníku vylehčeného drážkou.
Most je založen hlubinně na velkoprůměrových vrtaných pilotách Ø 1,2 m délky 11.0 m pod opěrami 12.0 m pod základy pilířů.
Vozovka je asfaltová s celoplošnou izolací s pečetící vrstvou. Jako záchytné zařízení na mostě slouží ocelová zábradelní svodidla typu ZSNH4/H2. Plocha pod mostem je zpevněna dlažbou z lomového kamene do betonu.