Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

SO 201 Most u Kojeneckého ústavu

Stupeň dokumentace:
DUR
DSP + DZS  - 09/2006

Řešitelský tým:

Kolektiv odborných projektantů střediska 238 – Mosty II
Vizualizace: ing. Petr Vymlátil

Architektonické a konstrukční řešení:

Jedná se o návrh obloukové mostní konstrukce přes řeku Moravu v intravilánu města Olomouce o rozpětí 61.26 m. Most převádí místní komunikaci MO 7/30 s chodníky a inženýrskými kolektory po obou stranách. Při návrhu byl kladen důraz na minimalizaci hmot a estetické působení mostu.

Architektonické řešení vychází ze statického působení obloukového mostu s dolní předpjatou mostovkou. Sklopené oblouky a vzepjatá mostovka vytváří půdorysně parabolické zakřivení říms mostu. Rozkročená oblouková konstrukce s parabolickým tvarem říms působí opticky uklidňujícím účinkem. Skloněné rovině oblouků jsou podřízeny i skloněné závěsy, zábradlí a sloupy veřejného osvětlení. V tomto sklonu jsou i fasádní plochy říms, na které plynule navazují křídla spodní stavby.

Nosná konstrukce je tvořena dvěma ocelovými oblouky trubkového průřezu, na nichž je zavěšena mostovka z předpjatého betonového pásu. Oblouky jsou tvaru kvadratické paraboly o rozpětí 61.92 m vzepětí 10.30 m s ocelovými závěsy po 3.0 m ve skloněné rovině oblouků. Ocelové oblouky jsou vzájemně propojeny výztuhami ve čtvrtinách rozpětí. Mostovka je ve vrcholovém parabolickém zakružovacím oblouku. Příčný řez se skládá z krajních podélných předpjatých pásů a z desky pod vozovkou a chodníky. Chodníková deska je součástí nosného průřezu. V podélném směru je mostovka předepnuta. Příčný roznos je zajištěn předpjatými příčníky v místě závěsů. Příčníky jsou prefabrikované, podélné pásy a deska jsou monolitické.

Opěry jsou monolitické nízké železobetonové. Křídla mostu plynule navazují na půdorysné zakřivení říms mostu. Objekt je založen hlubinně na vrtaných velkoprůměrových pilotách ø0.92 m. Jedná se o piloty plovoucí, vrtané pod ochranou ocelové výpažnice. Pod ložisky je soustředěna skupina pilot přenášející zatížení od nosné konstrukce.

Statické působení:

Konstrukce staticky působí jako prostě uložený oblouk s táhlem. Vodorovná složka obloukové síly je zachycena předpětím v podélných pásech mostovky. Předpětí v podélných pásech zachycuje s náležitou bezpečností obloukovou sílu a dále vnáší do mostovky tlakové napětí. Vytváří se tak úsporný samokotvený systém, který namáhá spodní stavbu jen svislými reakcemi. Příčná složka vodorovné obloukové síly z naklonění oblouku je zachycena příčným předpětím v koncových příčnících.
Vzhledem k převažujícímu namáhání od stálého zatížení byl zvolen oblouk tvaru kvadratické paraboly se svislými závěsy v rovině oblouku, dané uspořádání namáhá oblouk jen tlakem. Rozkročený tvar konstrukce vytváří stabilnější a prostorově tužší soustavu. Vzhledem k výškovému zakřivení předpjaté mostovky se konstrukce stává méně náchylná na rozkmitání.