Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Železniční most v km 256,205 trati 1501 Česká Třebová – Praha (podchod pro pěší)

Stupeň dokumentace:
Projekt stavby 2011

Řešitelský tým:
Ing. Petr Vachutka

Zahájení stavby:
2013

Ukončení stavby:
2014

Charakteristika stavby:
Jedná se o novostavbu podchodu, který spojuje přístupovou komunikaci (ulice M.R.Štafánika) vedoucí od města s nově navrženou komunikací vedoucí k nové výpravní budově (SO 40-11) a budoucí cyklostezkou od Ústí n./O. směrem do Kerhartic.

Objekt je navržen jako železobetonový monolitický rám světlé šířky 5,55 m a světlé výšky min. 2,5 m. Šířkové uspořádání je navrženo tak, aby podchodem mohli procházet až 3 osoby vedle sebe, cyklostezka je dvoupruhová. Provoz cyklistů od chodců je oddělen po celé délce podchodu včetně ramp zábradlím.

Rampy jsou částečně navrženy jako otevřené železobetonové polorámy, částečně jako opěrné zdi.

Tubus, ŽB polorámy a opěrné zdi jsou zakončeny římsami s okapničkou, na které je osazeno ochranné zábradlí tzv. „městského typu“.

Rampy podchodu nejsou zastřešeny. Dešťová voda stéká z obou ramp do podchodu, kde jsou na obou stranách v nejnižších místech umístěny odvodňovací žlaby, které jsou zaústěny do čerpací jímky a odtud samospádem odvedeny do řeky. V případě, že hladina v řece stoupne, odtokové potrubí se uzavře a dešťová voda bude z podchodu odčerpávána mobilním čerpadlem do řeky.

Součástí podchodu je i osvětlení a přívod NN pro mobilní čerpadlo.