Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Brumov-Bylnice, regenerace náměstí – I. etapa

Objednatel
Město Brumov-Bylnice

Stupeň dokumentace
Dokumentace pro stavební povolení (DSP), dokumentace pro provádění stavby a pro zadání stavby (DPS+DZS) – rok 2011

Řešitelský tým
Kolektiv odborných projektantů MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s. pod vedením hlavního inženýra projektu (HIP) Ing. Hany Zajíčkové, autor architektonické koncepce Ing.arch. Petr Skoumal

Realizace
Březen - červen 2012

Charakteristika stavby
Jedná se o regeneraci náměstí Hildy Synkové v Brumově-Bylnici, části náměstí východně od průtahu silnice I/57.

Cílem stavebních úprav bylo celkové zvýšení kvality prostoru v centru města. Stávající nevyhovující povrchy jsou vyměněny za nové, místo části zelené plochy je vybudována zpevněná plocha náměstí, umožňující setkávání lidí, konání kulturních akcí, trhů a podobně. Obslužná komunikace podél zástavby je rekonstruována včetně kolmých parkovacích stání. Povrch všech ploch, komunikací, chodníků i vjezdů je proveden ze žulové dlažby. Dva přechody pro chodce přes silnici I/57 jsou stavebně upraveny tak, aby vyhovovaly současným požadavkům na bezpečnost a bezbariérové užívání. Je provedeno nové odvodnění ploch a vodorovné i svislé dopravní značení.

Úpravou prošly i inženýrské sítě – je provedena nová kanalizace, sloužící zároveň jako retenční nádrž, dále je rekonstruována část stávající stoky, provedeno nové veřejné a slavnostní osvětlení (svítidla i rozvody), vybudovány slaboproudé rozvody místního rozhlasu, proveden kamerový systém. Z důvodu křížení s navrhovanou retenční kanalizací je přeložena část stávajícího plynovodu. V regenerované části náměstí jsou navrženy i sadové úpravy (osázení novými stromy a keři) a nový městský mobiliář.