Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

ČD Brno – 1. část odstavného nádraží, I. etapa OBJEKT PROVOZNĚ TECHNOLOGICKÝ TNS MODŘICE, ROZVODNA 27 kV, STAVEBNÍ ČÁST HALA MYČKY OSOBNÍCH VOZŮ

Stupeň dokumentace:
Projekt stavby, 11/2006

Řešitelský tým:
Kolektiv odborných projektantů MCO a.s. a SUDOPu Brno s r.o., pod vedením hlavního inženýra projektu Ing. Miroslav Polák. Odpovědným projektantem pozemních objektů byl Ing. Jiří Schneider.

Zahájení stavby:
2007

Předpokládané ukončení stavby:
2010

Charakteristika stavby:
V rámci rozsáhlé stavby odstavného nádraží, která zahrnuje stavby kolejové, mostní, stavby inženýrských sítí a podobně, byly fy. MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. projektovány pozemní objekty:

  • OBJEKT PROVOZNĚ TECHNOLOGICKÝ

Objekt bude sloužit pro umístění silnoproudé technologie, elektronického sdělovacího a  zabezpečovacího zařízení, dispečerského stanoviště a zázemí pro pracovníky údržby zabezpečovacích  zařízení.
Jedná se o budovu dvoupodlažní, částečně podsklepenou, o rozměrech 30,9x12,15m.
Konstrukčně je budova tvořena podélným nosným stěnovým systémem z keramických tvarovek. Stropy jsou z předpjatých betonových panelů. Střecha bude pultová s dřevěnou nosnou konstrukcí. Krytina bude plechová  z titanzinkového plechu.
Vytápění bude teplovodní, napojené na plynový kotel umístěný v kotelně v 2.NP. V určených technologických místnostech bude temperování zajištěno el. přímotopy. V určených technologických místnostech je navržena klimatizace. V rozvodně NN bude  temperování na požadovanou hodnotu zajištěno el. přímotopy.
Objekt bude napojen na středotlaký  plynovod, hlavní uzávěr plynu a regulátor je umístěn na fasádě. Přípojka NN je ukončena v přípojkové skříni na fasádě sítě. Objekt bude napojen na městskou vodovodní síť a jednotnou kanalizaci.

  • TNS MODŘICE, ROZVODNA 27 kV, STAVEBNÍ ČÁST

Ve stávajícím areálu trakční napájecí stanice ČD v Brně-Modřicích bude vybudována nová rozvodna 27 kV ve vnitřním kobkovém provedení a tři systémy kompenzace.
Jedná se o přízemní objekt s plochou střechou, pod rozvodnou 27 kV (200m2) bude realizován kabelový prostor o sv.výšce 3m, který bude navazovat na systém kabelových kanálů celého areálu TNS.
Budova je zděná, suterén (kabelový prostor) je z monolitického železobetonu, strop nad suterénem monolitický ŽLB, nad patrem z předpjatých železobetonových nosníků s dobetonávkami. Vnitřní nosná stěna je vyztužena vloženými železobetonovými sloupy. Střecha plochá, střešní krytina je tvořena asfaltovým pásem z SBS modifikovaného asfaltu (ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR).
Půdorysné rozměry: 15,8 x 53m, světlá výška technologických místností 6m, světlá výšky kabelového prostoru je 3m.

  • HALA MYČKY OSOBNÍCH VOZŮ

Nová hala myčky je situována v prostoru nového kolejiště, kolejí č. 201 – 203 v km 140,750 – 140,950. Prostor haly je navržen pro dva pojízdné portálové mycí rámy. Do haly je možno umístit max. 7 vozových jednotek. Max požadovaná kapacita pro mytí skříní je 120 vozů/12hod v noční směně, celkem cca 200 vozových skříní za 24 hodin.   Mytí v hale je plně  automatizováno, obsluha řídí mytí z místnosti  v 1.NP přístavku – uvažuje se max 2 osoby na směnu.
Půdorysné rozměry jednolodní, železobetonové, montované haly jsou cca 216,7 m x 9,00 m. Světlost  haly je cca 8,5 m.
Konstrukce haly myčky je železobetonová – betonové sloupy (osová vzdálenost 6,0 m), na nich jsou osazeny betonové vazníky. Na vazníky se osadí betonové kazetové panely. Stěny haly jsou z betonových panelů, vkládaných mezi sloupy. Zateplení haly je řešeno ocelovým zatepleným opláštěním.