Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Krytina Hranice

Objednatel

KRYTINA Hranice s. r. o.

Stupeň dokumentace

Projekt stavby 1999

Řešitelský tým

Kolektiv odborných projektantů pod vedením hlavního inženýra projektu Ing. Oldřicha Vlčka, statika – Ing. Jiří Vyhnálek

Zahájení stavby

1999

Ukončení stavby

2000

Charakteristika stavby

Stavba byla prováděna jako náročná rekonstrukce stávajících halových provozů ve dvou etapách výstavby:

  • 1. etapa
    Byla řešena jako rekonstrukce stávající haly s dřevěnými obloukovými vazníky s rozpětím 15,70 m (řady A-B-C) o celkové délce 91,50 m. Světlá výška haly (po táhlo vazníku) je 6,00 m. Mezi řadami A-B – dřevěný vazníkobloukový o rozpětí 7,90 m. Součástí rekonstrukce 1. etapy byla postupná demontáž dřevěné vazníkové střechy mezi řadami A-B, vybourání stávajících oken a meziokenních sloupků, provedení nového základového pasu, vyzdívka a ztužující věnec, odřezání a demontáž atikového nosníku a nadokenního překladu, zkrácení (odřezání) stávajících monolitických sloupů a nový průvlak v řadě A, následně provedení základového pasu mezi stávajícími patkami v řadě C.
    Postupná demontáž zastřešení (obvodové vazníky) mezi řadami B a C. Na veškeré demolice byl zpracován technologický postup prací. Další součástí bylo provedení ztužujících stěn, rekonstrukce průvlaku v řadě C a demolice stávajícího zdiva.
  • 2. etapa
    Rekonstrukce sušárny vychází ze stávajícího konstrukčního řešení mezi řadami A – C, v polích 1–16. Dispozice nové sušárny vychází ze stávajícího dispozičního rozmístění nosných konstrukcí. Vlastní sušárna je řešena jako vestavba čtyřkomorové sušárny s přesuvnami s dopravní trasou. Konstrukci komorové sušárny tvoří soustava železobetonových monolitických sloupků 300 / 300 kotvených do nové žel. bet. monolitické základové desky tl. 300 mm se štěrkovým hutněným podsypem. Konstrukci stropu komor tvoří železobetonová monolitická deska tl. 250 mm na úrovni +12,55 m. Celkové zastřešení haly mezi řadami A – C je navrženo sedlovou střechou s ocelovými vazníky na rozpětí 23,77 m, sklon střešních rovin je 25°. Konstrukce ocelového vazníku je navržena s použitím prolamovaných nosníků s kloubem ve vrcholu a tuhým styčníkem v místě styku svislé podpory s prolamovaným nosníkem. Konstrukce střechy – ocel. vazničky rovnoběžné s okapem a dřevěné krokve dělené. Krytina tašková, na latích. Střecha je navržena jako dvouplášťová, s tepelnou izolací uloženou na konstrukci stropní desky komor +12,50 m. Stavba – sušárna doplňků zajišťuje kontinuální sušení doplňků pálené střešní krytiny. Provozní teplota v komorách je max. +850°C. Sušárna je pouze dílčím provozem celého výrobního závodu.