Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Optimalizace trať. úseku Břeclav – st. hran. ČR/SR

Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, s.o. a České dráhy, a.s.

Stupeň dokumentace

Projekt stavby (PS) - r. 2004

Řešitelský tým

Kolektiv odborných projektantů MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. pod vedením hlavního inženýra projektu Ing. Pavla Kučery (HIP)

Zahájení stavby

březen 2005

Ukončení stavby

květen 2007

Charakteristika stavby

Stavba "Optimalizace trať. úseku Břeclav - st. hran. ČR/SR" je realizována v rámci naplňování obsahu Memoranda o modernizaci železničního spojení mezi Prahou (ČR) a Bratislavou (SR), uzavřeného dne 28.10.2000 mezi GŘ ČD a GŘ ŽSR.

Úsek trati mezi Břeclaví a státní hranicí ČR/SR není součástí I. až IV. tranzitního koridoru ČD. Navazuje však na I. tranzitní koridor ČD (Děčín – Břeclav) resp. II. tranzitní koridor ČD (Břeclav – Petrovice u Karviné) v železničním uzlu Břeclav a je současně jednou z částí IV. panevropského železničního koridoru, vedoucího ve směru významných přepravních proudů ze Skandinávie do jihovýchodní Evropy.

V rámci stavby je komplexně rekonstruován a modernizován úsek trati v délce 9,823 km. Trať je přitom navržena na novou traťovou rychlost a to až do rychlosti 160 km/hod (využití souprav s naklápěcí technikou).

Mimo rekonstrukci vlastní kolejové dráhy, tj. rekonstrukci železničního svršku a spodku, dojde stavbou k modernizaci technologických vybavení a zařízení. Jedná se zejména o zabezpečovací, sdělovací a energetická zařízení, včetně trakčního vedení.

V rámci stavby je navržena celková rekonstrukce železniční stanice Lanžhot, kde dojde mimo jiné ke zřízení plné peronizace stanice, zahrnující mimo jiného výstavbu nového ostrovního nástupiště s mimoúrovňovým přístupem cestujících a se zajištěním přístupu pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

Pro mimoúrovňové křížení tratě s komunikacemi, vodními toky, příp. inž. sítěmi, je projekčně řešeno celkem 18 železničních mostů, propustků a lávek, včetně nového podchodu pod částí staničního kolejiště žst. Lanžhot.
V rámci prací jsou v celém úseku stavby realizována standardní protihluková opatření, včetně návrhu dvou protihlukových stěn v celkové délce 900 m.

Součástí optimalizačních úprav, zařazených do stavby již v rámci dokumentace pro územní řízení, je i rekonstrukce trakční napájecí stanice (TNS) 25 kV 50 Hz v Břeclav.

V návaznosti na komplex všech optimalizačních činností, souvisejících s úpravou hlavních kolejí, se zlepší i parametry dalších železničních zařízení, s nimiž přicházejí do styku zákazníci ČD.

V rámci předmětné stavby bylo sumárně projekčně zpracováno 50 provozních souborů (PS) a 86 stavebních objektů (SO).