Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice

Objednatel
Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa východ

Stupeň dokumentace
Projekt stavby – vypracováno v letech 2012 - 2015

Řešitelský tým
Projektové „Sdružení Český Těšín – Dětmarovice“, tvořené spol. MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., SUDOP Brno, spol. s r.o. a METROPROJEKT Praha a.s., pod vedením hlavního inženýra projektu (HIP) Ing. Pavla Kučery (MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.)

Plánovaná realizace stavby
V letech 2016 - 2018

Charakteristika stavby
Stavba "Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice" je zařazena dle územně plánovací dokumentace mezi veřejně prospěšné dopravní stavby, při níž dojde k modernizaci resp. optimalizaci vybraného úseku železniční tratě, která je součástí III. železničního tranzitního koridoru České republiky.

Stavba „Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice“ je liniovou stavbou, která bude provedena na úseku trati mezi žst. Český Těšín (mimo) od km 320,126 až po žst. Dětmarovice (včetně) do km 341,076, v celkové délce cca 20,95 km. V poddolovaném úseku mezi žst. Louky nad Olší a žst. Karviná, ve střední části stavby, bude optimalizace provedena pouze v omezeném rozsahu, tj. budou realizovány pouze takové práce, směřující k zajištění správné funkčnosti všech liniových rozvodů, či správné funkčnosti obou krajních plně optimalizovaných částí stavby.

V rámci projektu stavby je navržena sanace železničního spodku, obnova železničního svršku, vybudování nástupišť, a to včetně nástupišť ostrovních s mimoúrovňovým bezbarierovým přístupem. Na požadované parametry budou rekonstruovány vybrané stávající mostní objekty a propustky, budou modernizovány či nově vybudovány drážní technologické pozemní objekty, zastřešení nástupišť.

Je navržena modernizace zabezpečovacího, sdělovacího a silnoproudých zařízení. Nové kabeláže ve stanicích budou prioritně umístěny do kabelovodů. Do stavební části je dále zahrnuta rekonstrukce trakčního vedení a ukolejnění, elektrický ohřev výhybek, přeložky, úpravy a přípojky kabelových vedení, osvětlení. V nezbytně nutné míře jsou navrženy přeložky a ochrany dotčených inženýrských sítí.

Pro snížení hlukového zatížení okolí dráhy jsou navržena, v souladu s aktualizovanou akustickou studií, protihluková opatření.