Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Rekonstrukce koleje č.1 a 2 Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou

Objednatel
Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa východ

Stupeň dokumentace
Projekt stavby – vypracováno v letech 2013/2014

Řešitelský tým
Generální projektant – společnost MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Hlavní inženýr projektu – Ing. Petr Jemelka

Realizace stavby
v letech 2014/2015

Charakteristika stavby
Stavba se nachází v traťovém úseku žst. Sklené nad Oslavou – žst. Ostrov nad Oslavou na dvoukolejné elektrizované trati Brno Židenice – Havlíčkův Brod. Jedná se o celostátní nekoridorovou trať zahrnutou do systému tratí TEN-T. Účelem stavby bylo zajištění provozuschopného a bezpečného stavu železniční trati bez častých požadavků na opravné práce. Současně došlo k zajištění vyšších kvalitativních parametrů trati pro účely provozování mezinárodní dopravy: dosažení traťové třídy zatížení D4 UIC, vyšší rychlosti, prostorové průchodnosti UIC GC a mostního průjezdního profilu VMP 3,0m.

Stavba byla rozdělena z technického, funkčního a prostorového hlediska do 46 logických celků – stavebních objektů, provozních souborů nebo podobjektů. Každý celek je specifikován jedinečným číslem a jménem. Dále jsou SO/PS/podobjekty rozděleny v souladu s vyhláškou 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb na vyšší celky D. Technologická část a  E. Stavební část a dále na podcelky.

Náplní stavby byla komplexní rekonstrukce a modernizace traťového úseku Sklené nad Oslavou – Ostrov nad Oslavou. Nosným liniovým objektem se stala rekonstrukce železničního svršku a spodku včetně odvodnění. V zast. Laštovičky byla provedena zásadní rekonstrukce nástupišť, přístupových cest a zpevněných ploch, včetně osazení mobiliáře, orientačního systému a nového osvětlení a rozhlasu. V rámci stavební části byla realizována rekonstrukce nosných konstrukcí a sanace spodních staveb mostních objektů a rekonstrukce propustků. V celém úseku bylo obnoveno trakční vedení a související konstrukce a zařízení. V nezbytném rozsahu byly provedeny nové rozvody nn, v obou stanicích zřízena nová trafostanice 6/0,4kV a v žst. Ostrov nad Oslavou rekonstruována trafostanice 22/0,4kV Kompletně modernizováno bylo traťové zabezpečovací zařízení včetně vnějších návěstních prvků. V obou stanicích se osadily nové prefabrikované klimatizované reléové domky. Zásadní technologickou součástí stavby je kabelová trasa, která byla v celém úseku zřízena jako nová. V nezbytném rozsahu se provedly přeložky sdělovacích kabelů a silnoproudých kabelů 6kV.