Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa

Objednatel
Statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj

Stupeň dokumentace
Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)
Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)
Zadávací dokumentace stavby (ZDS)

Řešitelský tým
Kolektiv odborných projektantů MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. pod vedením hlavního inženýra projektu Ing. Lumíra Holešovského

Realizace stavby
Zahájení stavby:  3.6.2011
Předání stavby do zkušebního provozu:  21.12.2012
Ukončení stavby: 30.3.2013

Charakteristika stavby
Realizace 1.etapy  rekonstrukce a revitalizace přednádražního prostoru a železniční stanice Ostrava-Svinov byla již dříve dokončena.

Druhá etapa je pokračováním první etapy, tj. vytvoření kvalitního dopravního napojení (jak vozidlového, tak pěšího) Svinovských mostů a ulice Bílovecké na budovu nádraží ČD a rekonstrukce přestupního uzlu MHD Svinovské mosty.

Stavba zahrnuje dostavbu již zahájené v jižní části nové trasy ulice Peterkovy, která má propojit dvě nové okružní křižovatky na ulici Bílovecké s nově situovaným přestupním uzlem pod Svinovskými mosty, dokončení rekonstrukce ulice Bílovecké mezi těmito okružními křižovatkami; vybudování severní odstavné plochy pro autobusy MHD; nové komunikace pro pěší hlavně mezi Svinovskými mosty a budovou nádraží ČD. Dále rekonstrukci přestupního uzlu MHD na Svinovských mostech a výstavbu nových zastávek pod mosty a jejich propojení výtahy schodišti a eskalátory. Dále rekonstrukci silničních mostů a plata pod mosty a zavedení informačních technologií a kamerových systémů. Toto řešení umožní kvalitně a bezpečně propojit přestupní uzel Svinovské mosty s železniční stanicí Ostrava-Svinov.

Na východní straně území bude vytvořeno nové oplocení kolejiště ČD a pěší komunikace podél nové ulice Peterkovy od severního podchodu až po nový přestupní uzel Svinovské mosty.

Chodník pro pěší bude hlavním pěším tahem, který určuje organizaci celého prostoru mezi Svinovskými mosty a nádražím ČD. Vzhledem k tomu, že dnes odbaví Svinovské nádraží denně cca 25 000 cestujících a většina z nich použije jako nástupní stanici na odjezd MHD zastávku Svinovské mosty, je tento pěší tah v délce cca 220m velice vytížený.

Výstavba zahrnuje i nezbytné  přeložky inženýrských sítí.