Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Studie Proveditelnosti trati Horní Lideč st. hr – Hranice na Moravě

Objednatel
Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa východ

Stupeň dokumentace
Studie proveditelnosti

Řešitelský tým
Kolektiv odborných projektantů MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s. a AF-CITYPLAN s.r.o. pod vedením hlavního inženýra projektu (HIP) Ing. Ondřeje Pokorného

Předpoklad realizace
20182027

Charakteristika stavby
Základním cílem této studie bylo vytvoření komplexního koncepčního materiálu jako podkladu pro stanovení přesného zadání přípravy konkrétních staveb modernizace této trati, který bude zároveň sloužit jako podklad pro financování těchto staveb z fondů EU. Studie předložila několik variant, které posoudila z pohledu ekonomického, technického a technologického. Základní charakteristika variant byla definována zadavatelem a dále upravována na základě definic základních cílů a problémů.

Předmětem studie proveditelnosti byl návrh dopravních a technických opatření zabývající se žel. tratí č. 308  (Lúky pod Makytou) - St. Hranice CZ/SK - Horní Lideč státní hranice – Horní Lideč – Hranice na Moravě. Tato dvoukolejná elektrizovaná (3kV DC) trať je součástí sítě TEN-T (Trans-European Transport Networks) s významem jak pro nákladní, tak i pro osobní železniční dopravu. V aktuálně platných dokumentech politiky TEN-T náleží tato trať v rámci osobní přepravy do globální sítě - „comprehensive network“ a v rámci nákladní dopravy dokonce do hlavní sítě – „core network“ s potřebou modernizace v případě prokázání ekonomické efektivity takového projektu.

Rozsah studie je vymezen st. hr. se Slovenskou republikou a žst. Hranice na Moravě (včetně). Do záměru jsou zahrnuty všechny mezilehlé dopravny, přičemž v případě odbočujících tratí bylo uvažováno s minimálním rozsahem úprav z důvodu potřeb nového uspořádání stanic. Podstatnou částí studie je kompletní vyřešení žst. Vsetín a návrh možného, dopravně vyhovujícího uspořádání žst. Hranice na Mor.